Văn bản chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính

 

 

Số hiệu

Cơ quan ban hành

Hình thức văn bản

Nội dung văn bản

Ngày ban hành

21/KH-UBND

UBND thành phố Bắc Kạn

Kế hoạch 

 KH thực hiện Chương trình Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020.pdf

 01/02/2016

53/KH-UBND

UBND thành phố Bắc Kạn

 Kế hoạch

  KH tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 thành phố Bắc Kạn.pdf

 28/3/2016

 712/QĐ-UBND

UBND thành phố Bắc Kạn

 Quết định

 QĐ ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 thành phố Bắc Kạn.pdf

 28/3/2016

713/QĐ-UBND

UBND thành phố Bắc Kạn

 Quyết định

 QĐ ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 thành phố Bắc Kạn.pdf

 28/3/2016

 728/QĐ-UBND

UBND thành phố Bắc Kạn

 Quyết định

 QĐ giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 TP Bắc Kạn: QĐ 728.pdf

 29/3/2016