văn bản số: 1939/ LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 28 tháng9 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 9

Xem chi tiết tại đây:Văn bản số 1939 LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 9.

Tác giả: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn