Văn bản số 3518/CTHADS ngày 31/8/2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về việc phối hợp chỉ đạo cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án.

Xem chi tiết tại đây:Văn bản số 3518 CTHADS ngày 31/8/2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. V.v phối hợp cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án

Tác giả: Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội