Văn bản số 4214 của UBND tỉnh Bắc kạn về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19_

Xem chi tiết tại đây:Văn bản số 4214 của UBND tỉnh Bắc kạn về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19_