Văn bản số 6838/BNN-TCTS ngày 01/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ngăn chặn tình trạng người dân sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Xem chi tiết tại đây:Văn bản số 6838BNN-TCTS ngày 01.10.2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ngăn chặn tình trạng người dân sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Tác giả: Bộ Nông nghiệp và PTNT