Xã Dương Quang triển khai nhiệm vụ năm 2019

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế: Sản xuất Nông – Lâm nghiệp, thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt 1.086,2/983 tấn bằng 110,49% KH giao. Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì ổn định. Các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng được nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Thu ngân sách đạt trên 345 triệu đồng, đạt 117,9%KH. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng Luật ngân sách. Công tác CCHC ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Các chế độ, chính sách đối với người có công luôn được quan tâm, kịp thời tiếp nhận và cấp phát gạo cứu trợ xã hội. Có 10/10 thôn đạt khu dân cư văn hóa; 752/827 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bằng 90,93%. Các nhà trường duy trì, giữ vững chất lượng dạy và học, thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. Hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Năm 2018, xã Dương Quang đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm (02 tiêu chí: Y tế và Môi trường và an toàn thực phẩm). Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Năm 2018, Đảng bộ xã xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy tốt tinh thần đổi mới, đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phát triển kinh tế – xã hội.

          Năm 2019, Đảng bộ xã Dương Quang tập trung phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, cụ thể: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí: số 02 (Giao thông) và tiêu chí số 05 (Trường học). Quản lý tốt các khu quy hoạch trên địa bàn. Tăng cường công tác cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Xã Dương Quang đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảng, chính quyền năm 2018, đồng thời ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2019./.