Xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động phường Huyền Tụng

Sáng ngày 10/12, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng triển khai xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động phường.

Trong thời gian 03 ngày, Đội văn nghệ tuyên truyền cổ động phường Huyền Tụng với 09 thành viên sẽ được cán bộ chuyên môn của Trung tâm Văn hóa tỉnh hướng dẫn Đội về công tác biên tập, xây dựng kết cấu chương trình biểu diễn tuyên truyền cổ động tại cơ sở; cách biên tập bản tin và xây dựng bố cục chương trình tuyên truyền…

Việc xây dựng Đội Văn nghệ tuyên truyền cơ sở phường Huyền Tụng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn./.

Hoàng Thạc