Xét thi đua ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2014-2015

Ông Ngọc Văn Biên – Trưởng phòng Nội vụ thành phố (cơ quan trường trực của HĐTĐKT thành phố), báo cáo kết quả tổng hợp và danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cá nhân, tập thể ngành GD&ĐT thành phố năm học 2014-2015.

Thành viên Hội đồng TĐKT thành phố đã xem xét các tiêu chuẩn quy định các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của cá nhân tập thể tại Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT năm 2013 và Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014, Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 65/2014/ NĐ-CP của các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân tập thể.

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng  cho các cá nhân tập thể ngành GD&ĐT thành phố năm học 2014-2015, kết quả cụ thể:

Về danh hiệu thi đua:  Có 461/462 cá nhân đạt danh hiệu  LĐTTT; 71/71 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở; 07/07 cá nhân đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh; 22/23 tập thể đạt danh hiệu tập thể LĐXS; 08/08 tập thể đề nghị danh hiệu TTLĐXS với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Về hình thức khen thưởng: 06/06 cá nhân đề nghị Chủ tịch  UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen.

Năm học 2014-2015, toàn ngành GD&ĐT thành phố đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều thành tích đóng góp vào thành tích chung của địa phương. Trong  năm học tiếp theo, khắc phục những khó khăn, tồn tại, phát huy những thành tich đã đạt được, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành GD&ĐT thành phố sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2015-2016./.