Xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943 -2019)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, sau gần 05 năm chuẩn bị, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2019) đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Cuốn sách phát hành đúng dịp chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn ( 1943 -2019) phát hành tháng 8/2020

Cuốn “Lịch sử Đảng Bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2019)” được nghiên cứu, biên soạn trên nền tảng các tài liệu: Lịch sử Đảng bộ thị xã Bắc Kạn (1943-1995); Đảng bộ Thị xã Bắc Kạn qua các kỳ Đại hội (giai đoạn 1990-2010); Thị xã Bắc Kạn lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1945-2010); Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015…và các tư liệu, tài liệu khác. Cuốn sách có tổng số 350 trang sách (khổ 16 x 24cm), bố cục trình bày khoa học, với nhiều tư liệu hình ảnh quý báu được sưu tầm. Nội dung cuốn sách chủ yếu  trình bày khái quát, tổng thể, sâu sắc nhất về chặng đường bảo vệ, xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Bắc Kạn; quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa sau ngày giải phóng, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sự phát triển của thành phố Bắc Kạn giai đoạn mới.

Để hoàn thành cuốn sách này, Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn chỉ đạo sâu sát, các đơn vị thực hiện. Trong đó, phối hợp với đơn vị nghiên cứu, biên soạn là Trường Đại học Thái Nguyên chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí, sắp xếp thời gian biên soạn, thu nhập tài liệu, hình ảnh minh họa, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử của địa phương. Đồng thời, tổ chức thêm các hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ. Đây là một công trình khoa học lớn, có giá trị sâu sắc về chính trị, tư tưởng và có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống lịch sử của thành phố. Là sự động viên, khích lệ đối với cán bộ, đảng viên đã và đang tham gia vào quá trình bảo vệ, xây dựng phát triển Đảng bộ thành phố Bắc Kạn. Đồng thời là nguồn tài liệu lịch sử địa phương quý giá để học sinh các trường học có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu.

 Bế Thời – Chuyên viên Ban Tuyên Giáo Thành ủy Bắc Kạn