Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2022 tại thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/BTGTU ngày 01/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ngày 25/11, Đoàn công tác số 01 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thị Lộc – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2022.

Đồng chí Phạm Quyết Chiến – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2022. 

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động trong tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo như: Thực hiện công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương; hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm; công tác thông tin đối ngoại bảo đảm đúng quy định; công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ hoạt động đúng định hướng của Đảng; chỉ đạo hoạt động có hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; công tác nắm bắt dư luận xã hội thực hiện thường xuyên; chú trọng công tác lý luận chính trị, thực hiện tốt Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm…

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Lộc – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác Tuyên giáo năm 2022 của thành phố. Cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo các lĩnh vực công tác tuyên giáo rất đầy đủ, sáng tạo, gắn với tình hình thực tế ở địa phương; công tác tư tưởng được đổi mới, đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các ngành, cơ quan, đơn vị để giải quyết kịp thời, nhanh chóng những vẫn đề xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng”; việc cung cấp tình hình thời sự trong nước và quốc tế được duy trì hàng năm rất kịp thời, được Nhân dân đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu trên địa bàn đánh giá cao; quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo nhanh nhạy, năng động…Đồng chí mong muốn, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo và quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ: Lựa chọn một số nội dung trọng tâm để tuyên truyền, quan tâm hơn tới công tác tuyền truyền, cổ động trực quan, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người thành phố Bắc Kạn; trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tập trung vào các vấn đề xảy ra trên địa bàn tỉnh và thành phố; trong việc học tập và làm theo Bác cần phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn cụ thể cho cơ sở thực hiện các nội dung gắn với tình hình thực tế của cơ sở, khắc phục những hạn chế của chính quyền cơ sở; tập trung tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố.

Trước khi làm việc với Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố, Ban Tuyên giáo, đại diện các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã trực tiếp kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2022 tại phường Sông Cầu và xã Dương Quang.

CTV Bế Thời – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy