Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Kạn

I. Thông tin về cơ quan:
– Tên đầy đủ của cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Kạn.
– Địa chỉ: Số 168, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
– Số điện thoại: 0209 3871 870
– Email: vhtt.tp@backan.gov.vn
II. Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin

Phó Trường phòng phụ trách: Lường Văn Thiết
Email: thietlv.tp@backan.gov.vn
Điện thoại: 0984031113
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tâm
Email: tamnt.tp@backan.gov.vn
Điện thoại: 0983 528 790

 


III. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin

1. Về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch
a) Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
b) Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thôn; Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.
c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.
d) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dàn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.
e) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn thành phố .
f) Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
g) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường.
h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
i) Thực hiên công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2. Về hương ước, quy ước
a) Tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định công nhận, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước và xử lý hương ước, quy ước vi phạm của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo quy định.
b) Giúp UBND thành phố hỗ trợ thôn, tổ dân phố tổ chức thông tin, phổ biến, truyền thông và thực hiện hương ước, quy ước.
c) Tham mưu chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn và các tổ chức thành viên Mặt trận kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước cỉa các thôn, tổ trên địa bàn thành phố theo quy định.
d) Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước theo thẩm quyền.
e) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
f) Tập huấn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
g) Hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ; vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước.
h) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị, phản ánh, khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong phạm vi của thành phố Bắc Kạn.
i) Thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố”.
k) Trình Ủy ban nhân dân cấp thành phố ban hành quyết định công nhận đối với hương ước, quy ước của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền.
3. Về lĩnh vực thông tin, truyền thông
a) Trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.
b) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
c) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
d) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.
e) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
f) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.
g) Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.
h) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
i) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.
k) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.
l) Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
m) Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, thông tin điện tử trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.
n) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông.
4. Một số nhiệm vụ khác
a) Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức; thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố.
b) Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố.
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật./.