Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Kạn

I. Thông tin về đơn vị:
– Tên đầy đủ của đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Bắc Kạn.
– Địa chỉ: Số 168, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
– Email: ttvhtt.tp@backan.gov.vn
– Điện thoại: 0209 3873.593

II. Lãnh đạo

Giám đốc: Ông Ngô Quang Tú
Email: tunq.tp@backan.gov.vn
Điện thoại: 091.2149.186

 

Phó Giám đốc: Ông Hà Nhân Huấn
Email: huanhn.tp@backan.gov.vn
Điện thoại: 098.8121.190

 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng

– Phát triển sự nghiệp văn hóa – thể thao, truyền thanh, truyền hình; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao nhân các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trên địa bàn; Trực tiếp quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử của thành phố; tổ chức, cung ứng dịch vụ công về văn hóa, thể thao, thông tin trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở.

– Chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a. Về lĩnh vực Văn hóa, thể thao

– Căn cứ chương trình phát triển kinh tế – xã hội hàng năm của thành phố Bắc Kạn để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

– Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

– Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao ở các xã, phường thuộc thành phố.

– Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao.

– Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

– Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.

Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Quản lý, bảo vệ và phát huy các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Bắc Kan, cụ thể

– Tổ chức các hoạt động bảo vệ và khai thác phát huy giá trị văn hóa của các di tích được giao quản lý theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

– Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch, dự án, các chương trình, kế hoạch hoạt động chuyên môn nghiệp vụ dài hạn, ngắn hạn, thường kỳ, đột xuất của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

– Tổ chức việc kiểm kê, bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích được giao; huy động các nguồn lực, xã hội hóa hoạt động bảo vệ, tôn tạo di tích theo quy định chung của nhà nước và của tỉnh.

– Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương nơi có di tích và các cơ quan liên quan tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, du lịch tại các di tích được giao theo quy định của nhà nước và của tỉnh.

– Phối hợp với các ngành chức năng lập dự án quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích trong phạm vi đơn vị quản lý. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu, sưu tầm, tuyên truyền phát huy giá trị của các di tích được giao quản lý.

– Gắn bia, biển, nội quy, sơ đồ bảo vệ, giới thiệu di tích. Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

– Tham gia lập hồ sơ đất đai của di tích đang quản lý, sử dụng gửi cơ quan chức năng xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; thực hiện quản lý sử dụng hiệu quả diện tích đất được giao đúng với mục đích.

– Tổ chức các hoạt động dịch vụ tại di tích được giao quản lý phù hợp với quy định hiện hành và triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại các di tích thuộc thẩm quyền quản lý.

– Quản lý viên chức, lao động; thực hiện chế độ quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí theo phân cấp và quy định của nhà nước.

– Tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra để giữ gìn và phát huy giá trị di tích. Báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan trong khu vực được giao quản lý.

– Thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

– Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định pháp luật.

– Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 06 tháng, năm và báo cáo đột xuất với Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân cùng cấp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan có liên quan theo quy định.

c. Về lĩnh vực Truyền thông

– Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

– Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

– Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

–  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn.

–  Quản lý, vận hành các đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài truyền thanh xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Phối hợp với Đài Truyền thanh cấp xã, phường sản xuất chương trình phát thanh để phát sóng trên hệ truyền dẫn phát sóng của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. Theo dõi tình hình cơ sở vật chất, chất lượng hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã, phường, tham gia đánh giá về Đài Truyền thanh cấp xã, phường khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, thành phố; kịp thời hướng dẫn, báo cáo về tình hình khắc phục sự cố của Đài truyền thanh xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

d. Về Cổng thông tin điện tử

– Cung cấp thông tin góp phần phục vụ quá trình ra các quyết định quản lý, điều hành của thành phố.

– Chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

– Thiết lập mối quan hệ trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử giữa UBND thành phố với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp các dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND thành phố và các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

đ. Quản lý công chức, viên chức, quản lý tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

e. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND, Chủ tịch UBND  thành phố giao./.