Phòng ban, đơn vị trực thuộc

1. Phòng Nội vụ

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

3. Phòng Kinh tế

4. Phòng Quản lý đô thị

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

6. Phòng Văn hóa và thông tin

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

8. Phòng Tư pháp

9. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội

10. Văn phòng HĐND – UBND

11. Thanh tra

12. Ban Quản lý dự án, Đầu tư và Xây dựng

13. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

14. Ban Quản lý Dịch vụ công ích đô thị

15. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

16. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

17. Đội Quản lý Trật tự đô thị