PHÒNG NỘI VỤ

LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng – Nguyễn Ánh Xuân

Email: xuanna.tp@backan.gov.vn

Phó Trưởng phòng – Nguyễn Thị Phường Nga

Email: ngantp.tp@backan.gov.vn