UB MTTQ và các đoàn thể thành phố Bắc Kạn

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tại thành phố Bắc Kạn:

– Ủy ban MTTQVN thành phố Bắc Kạn

– Hội Phụ nữ thành phố Bắc Kạn

– Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn

– Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn

– Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn

– Đoàn Thanh niên thành phố Bắc Kạn