Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn

I. Thông tin về cơ quan:
– Tên đầy đủ của cơ quan: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn.
– Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
– Email: ttdvnn.tp@backan.gov.vn
– Điện thoại: 02093.871.437

II. Lãnh đạo

Giám đốc: Ông Lường Tuấn Nhã
Điện thoại: 0968655599
Email: nhalt.tp@backan.gov.vn
Phó Giám đốc: Ông Đàm Văn Kỳ
Điện thoại: 0915.600.878
Email: kydv.tp@backan.gov.vn

 

III. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn