Xã phường trực thuộc

1. Phường Đức Xuân
2. Phường Nguyễn Thị Minh Khai
3. Phường Phùng Chí Kiên
4. Phường Sông Cầu
5. Phường Huyền Tụng
6. Phường Xuất Hóa
7. Xã Dương Quang
8. Xã Nông Thượng