LỊCH TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ

 LỊCH TRỰC CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN  VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Thứ Lĩnh vực Người trực
Thứ 2 Lao động – Thương binh & Xã hội Hà Thị Phương
Tài nguyên – Môi Trường, Y tế, Nội vụ, Kinh tế Hà Quang Tuấn
Văn hóa – Thông tin Lâm Thị Trang
Đất đai Hoàng Thị Nhâm
Thuế (đất đai) Đặng Đình Hoàng
Công an (cấp CCCD, QL ngành nghề KD có điều kiện) Nông Anh Tâm
Thứ 3 Đăng ký kinh doanh Hướng Thị Nguyên
Quản lý đô thị (Cấp phép xây dựng) Nguyễn Văn Thuyết
Tư pháp – Hộ tịch Lý Thị Thu Hà
Thuế (xây dựng, phí tài nguyên) Phạm Xuân Cường
Công an (cấp CCCD, QL ngành nghề KD có điều kiện) Nông Anh Tâm
Thứ 4 Đất đai Hoàng Thị Nhâm
Thuế (đất đai) Đặng Đình Hoàng
Văn hóa – Thông tin Lâm Thị Trang
Giáo dục và Đào tạo Chu Thanh Hùng
Công an (cấp CCCD, QL ngành nghề KD có điều kiện) Nông Anh Tâm
Thứ 5 Đăng ký kinh doanh Hướng Thị Nguyên
Quản lý đô thị (Cấp phép xây dựng) Nguyễn Văn Thuyết
Tư pháp – Hộ tịch Lý Thị Thu Hà
Thuế (xây dựng, phí tài nguyên) Phạm Xuân Cường
Công an (cấp CCCD, QL ngành nghề KD có điều kiện) Nông Anh Tâm
Thứ 6 Lao động – Thương binh & Xã hội Hà Thị Phương
Tài nguyên – Môi Trường, Y tế, Nội vụ, Kinh tế Hà Quang Tuấn
Giáo dục và Đào tạo Chu Thanh Hùng
Thuế (đất đai) Đặng Đình Hoàng
Đất đai Hoàng Thị Nhâm
Công an (cấp CCCD, QL ngành nghề KD có điều kiện) Nông Anh Tâm

THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG THỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

STT Họ và tên Chức vụ Lĩnh vực phụ trách Số điện thoại
1 Lường Văn Công Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND tp Trưởng bộ phận 0988.675.977
2 Lý Thị Thu Hà Chuyên viên Tư pháp, hộ tịch 0979.733.649
3 Lâm Thị Trang Chuyên viên Văn hóa, Thông tin 0969.155.599
4 Hướng Thị Nguyên Chuyên viên Cấp giấy phép kinh doanh 0327.709.027
5 Nguyễn Văn Thuyết Chuyên viên Cấp giấy phép xây dựng 0974.044.686
6 Hà Thị Phương Chuyên viên Lao động – TB&XH 0972.160.566
7 Hà Quang Tuấn Chuyên viên Chuyển MĐSD đất, Môi trường, Y tế, Nội vụ, Kinh tế 0869.695.895
8 Chu Thanh Hùng Chuyên viên Giáo dục, Đào tạo 0913.218.803
9 Hoàng Thị Nhâm Địa chính viên Đất đai 0978.359.687
10 Phạm Xuân Cường Đội trưởng Thu thuế xây dựng, phí tài nguyên 0986.409.479
11 Đặng Đình Hoàng Phó Đội trưởng Tiếp nhận HS thuế đất 0989.975.386
12 Nông Anh Tâm Cán bộ Công an (Cấp CCCD, QL ngành nghề KD có điều kiện) 0398.638.729

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn