LỊCH TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ

 LỊCH TRỰC CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN  VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Thứ

Lĩnh vực

Người trực

Thứ 2 Lao động – Thương binh & Xã hội Hà Thị Phương
Tài nguyên – Môi Trường Hà Quang Tuấn
Y tế Hà Quang Tuấn
Nội vụ Hà Quang Tuấn
Các lĩnh vực thuộc phòng Kinh tế Hà Quang Tuấn
Văn hóa – Thông tin Lâm Thị Trang
Thuế Nguyễn Việt Thắng
Đất đai Hoàng Thị Nhâm
Thứ 3 Đăng ký kinh doanh Đặng Thương Huyền
Quản lý đô thị – Cấp phép xây dựng Nguyễn Thị Mai
Tư pháp – Hộ tịch Lý Thị Thu Hà
Thứ 4 Thuế Nguyễn Việt Thắng
Đất đai Hoàng Thị Nhâm
Văn hóa – Thông tin Lâm Thị Trang
Giáo dục và Đào tạo Chu Thanh Hùng
Thứ 5 Đăng ký kinh doanh Đặng Thương Huyền
Quản lý đô thị – Cấp phép xây dựng Nguyễn Thị Mai
Tư pháp – Hộ tịch Lý Thị Thu Hà
Thứ 6 Lao động – Thương binh & Xã hội Hà Thị Phương
Tài nguyên – Môi Trường Hà Quang Tuấn
Y tế Hà Quang Tuấn
Nội vụ Hà Quang Tuấn
Các lĩnh vực thuộc phòng Kinh tế Hà Quang Tuấn
Giáo dục và Đào tạo Chu Thanh Hùng
Thuế Nguyễn Việt Thắng
Đất đai Hoàng Thị Nhâm

THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG THỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

Số điện thoại

1

Lường Văn Công

Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Trưởng bộ phận

0209.3862.123

0988.675.977

2

Lý Thị Thu Hà

Chuyên viên

Tư pháp, hộ tịch

0979.733.649

3

Lâm Thị Trang

Chuyên viên

Văn hóa, Thông tin

0828.666.366

4

Đặng Thương Huyền

Chuyên viên

Cấp giấy phép kinh doanh

0982.802.078

5

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

Cấp giấy phép xây dựng

0343.746.633

6

Nguyễn Việt Thắng

Chuyên viên

Thu thuế đất

0972.286.876

7

Hà Thị Phương

Chuyên viên

Lao động – TB&XH

0972.160.566

8

Hoàng Thị Nhâm

Địa chính viên

Đất đai

0978.359.687

9

Hà Quang Tuấn

Chuyên viên

Chuyển MĐSD đất, Môi trường, Y tế, Nội vụ,…

0869.695.895

10

Chu Thanh Hùng

Chuyên viên

Giáo dục, Đào tạo

0913.218.803

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn