LỊCH TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ

 LỊCH TRỰC CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN  VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ BẮC KẠN

THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG THỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Thứ Đơn vị Lĩnh vực Người trực

Số ĐT

Thứ hai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (trực cả ngày) Đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm Nguyễn Thị Lệ Phương

0966.432.126

Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Bảo trợ xã hội, người có công; phòng, chống tệ nạn xã hội; giáo dục nghề nghiệp Hà Thị Phương

0972.160.566

Phòng Tài nguyên – Môi Trường Đất đai (chuyển mục đích sử dụng đất), môi trường, tài nguyên nước Hà Quang Tuấn

0869.695.895

Văn phòng HĐND-UBND Y tế
Phòng Nội vụ Thi đua – Khen thưởng; tổ chức phi Chính phủ; tôn giáo Chính phủ; Tổ chức – Biên chế
Phòng Kinh tế Nông, lâm nghiệp; kinh doanh khí; lưu thông hàng hoá trong nước (cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá)
Phòng Văn hóa – Thông tin Văn hoá; gia đình; xuất bản, in và phát hành; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thư viện Lâm Thị Trang

0969.155.599

Thứ ba Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (trực buổi sáng) Đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm Nguyễn Thị Lệ Phương

0966.432.126

Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (hộ kinh doanh), của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Nông Thị Thủy

0982.109.855

Phòng Quản lý đô thị Hoạt động xây dựng (Cấp phép xây dựng), Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh,… Nguyễn Văn Thuyết

0974.044.686

Phòng Tư pháp Hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi Lý Thị Thu Hà

0979.733.649

Chi cục Thuế khu vực BK-BT-CM Thu phí xây dựng, phí tài nguyên Phạm Xuân Cường

0986.409.479

Thứ tư Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (trực cả ngày) Đất đai, đăng ký biên pháp bảo đảm Nguyễn Thị Lệ Phương

0966.432.126

Phòng Văn hóa – Thông tin Văn hoá; gia đình; xuất bản, in và phát hành; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thư viện Lâm Thị Trang

0969.155.599

Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, dân tộc; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trương Hùng Linh

0988.326.229

Thứ năm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (trực buổi sáng) Đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm Nguyễn Thị Lệ Phương

0966.432.126

Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (hộ kinh doanh), của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Nông Thị Thủy

0982.109.855

Phòng Quản lý đô thị Hoạt động xây dựng (Cấp phép xây dựng), Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh,… Nguyễn Văn Thuyết

0974.044.686

Phòng Tư pháp Hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi Lý Thị Thu Hà

0979.733.649

Chi cục Thuế khu vực BK-BT-CM Thu phí xây dựng, phí tài nguyên Phạm Xuân Cường

0986.409.479

Thứ sáu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (trực cả ngày) Đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm Nguyễn Thị Lệ Phương

0966.432.126

Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Bảo trợ xã hội, người có công; phòng, chống tệ nạn xã hội; giáo dục nghề nghiệp Hà Thị Phương

0972.160.566

Phòng Tài nguyên – Môi Trường Đất đai (chuyển mục đích sử dụng đất), môi trường, tài nguyên nước Hà Quang Tuấn

0869.695.895

 

Văn phòng HĐND-UBND Y tế
Phòng Nội vụ Thi đua – Khen thưởng; tổ chức phi Chính phủ; tôn giáo Chính phủ; Tổ chức – Biên chế
Phòng Kinh tế Nông, lâm nghiệp; kinh doanh khí; lưu thông hàng hoá trong nước (cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, dân tộc; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trương Hùng Linh

0988.326.229

 

Văn bản thông báo lịch trực: Lịch trực Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Bắc Kạn

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn