LỊCH TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Văn bản thông báo lịch trực: TB lịch trực Một cửa thành phố T4-2024

Tác giả:  Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn