LỊCH TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Thứ

Đơn vị

Lĩnh vực/Nhiệm vụ

Người trực
Số ĐT

Thứ hai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (trực cả ngày) Đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm Nguyễn Thị Lệ Phương
0966.432.126
Chi cục Thuế khu vực BK-BT-CM Hướng dẫn kê khai thuế Nguyễn Hữu Thành
0987.001.866
Phòng Tài nguyên – Môi Trường Đất đai (chuyển mục đích sử dụng đất), môi trường, tài nguyên nước Hà Quang Tuấn
0869.695.895
Phòng Kinh tế Nông, lâm nghiệp; kinh doanh khí; lưu thông hàng hoá trong nước (cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá)
Phòng Văn hóa – Thông tin Văn hoá; gia đình; xuất bản, in và phát hành; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thư viện Lâm Thị Trang
0969.155.599
Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Bảo trợ xã hội, người có công; phòng, chống tệ nạn xã hội; giáo dục nghề nghiệp Hà Thị Phương
0972.160.566
Thứ ba Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (trực buổi sáng) Đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm Nguyễn Thị Lệ Phương
0966.432.126
Chi cục Thuế khu vực BK-BT-CM Hướng dẫn kê khai thuế Nguyễn Hữu Thành
0987.001.866
Thu phí xây dựng, phí tài nguyên Phạm Xuân Cường
0986.409.479
Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (hộ kinh doanh), của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Hướng Thị Nguyên
0327.709.027
Phòng Quản lý đô thị Hoạt động xây dựng (Cấp phép xây dựng), Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh,… Nguyễn Văn Thuyết
0974.044.686
Phòng Tư pháp Hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi Lý Thị Thu Hà
0866.026.988
Thứ tư Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (trực cả ngày) Đất đai, đăng ký biên pháp bảo đảm Nguyễn Thị Lệ Phương
0966.432.126
Chi cục Thuế khu vực BK-BT-CM Hướng dẫn kê khai thuế Nguyễn Hữu Thành
0987.001.866
Phòng Văn hóa – Thông tin Văn hoá; gia đình; xuất bản, in và phát hành; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; thư viện Lâm Thị Trang
0969.155.599
Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, dân tộc; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trương Hùng Linh
0988.326.229
Thứ năm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (trực buổi sáng) Đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm Nguyễn Thị Lệ Phương
0966.432.126
Chi cục Thuế khu vực BK-BT-CM Hướng dẫn kê khai thuế Nguyễn Hữu Thành
0987.001.866
Thu phí xây dựng, phí tài nguyên Phạm Xuân Cường
0986.409.479
Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (hộ kinh doanh), của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Nông Thị Thủy
0982.109.855
Phòng Quản lý đô thị Hoạt động xây dựng (Cấp phép xây dựng), Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh,… Nguyễn Văn Thuyết
0974.044.686
Phòng Tư pháp Hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi Lý Thị Thu Hà
0866.026.988
Thứ sáu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (trực cả ngày) Đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm Nguyễn Thị Lệ Phương
0966.432.126
Chi cục Thuế khu vực BK-BT-CM Hướng dẫn kê khai thuế Nguyễn Hữu Thành
0987.001.866
Phòng Tài nguyên – Môi Trường Đất đai (chuyển mục đích sử dụng đất), môi trường, tài nguyên nước Hà Quang Tuấn
0869.695.895

 

Phòng Kinh tế Nông, lâm nghiệp; kinh doanh khí; lưu thông hàng hoá trong nước (cấp giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, dân tộc; Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Trương Hùng Linh
0988.326.229

 

Văn bản thông báo lịch trực: TB lịch trực BPMC T3-2023

Tác giả:  Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn