Hội đồng nhân dân

 

Trích ngang lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố

 Ông Lê Đăng Trưởng

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND thành phố kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

Năm sinh: 1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

Triệu Thị Thu Hà

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố

Năm sinh: 1981

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp