Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Trích ngang lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn
Nhiệm kỳ 2021 – 2026

 Ông Cù Ngọc Cường

Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy,Chủ tịch HĐND thành phố

Năm sinh: 1967

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm ngành Vật Lý; Đại học chuyên ngành Luật

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

                                                       Ông Lê Đăng Trưởng

Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn

Năm sinh: 1974

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

Lèng Hoàng Diệu

Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, kiêm Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn

Năm sinh: 1975

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

                                                                                                                           Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ:  Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

Năm sinh: 1973

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Bà  Đàm Thị Thu Hà

Chức vụ:  Phó Trưởng Ban Kinh tế  – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn

Năm sinh: 1989

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ chuyên ngành quản lý đất đai

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp