Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Trích ngang lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn
Nhiệm kỳ 2021 – 2026

 Ông Cù Ngọc Cường

Chức vụ: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố

Năm sinh: 1967

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm ngành Vật Lý; Đại học chuyên ngành Luật

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

                                   Lèng Hoàng Diệu

Chức vụ: Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn

Năm sinh: 1975

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 
  Ông Lường Văn Công 

Chức vụ:  Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố

Năm sinh: 1977

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm Toán

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

Ông Hoàng Thanh Hà

Chức vụ:  Phó Trưởng Ban Kinh tế  – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn

Năm sinh: 1980

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp