Cung cấp số liệu để đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế

BẢNG TÍNH SỐ LIỆU BC CẤP ĐỘ DỊCH (4.4) (1)