Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn

Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo

Trưởng phòng – Bà Cù Thị HuệCơ quan: 0869.550.168

Email: huect.tp@backan.gov.vn

Phó Trưởng phòng – Bà Đinh Thị Hiền ThươngCơ quan: 0869.550.166

Email: thuongdth.tp@backan.gov.vn

QUY ĐỊNH
Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn