Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn

I. Thông tin
– Tên đầy đủ của cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn.
– Địa chỉ: Số 168, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
– Email: pgdtxbackan@backan.edu.vn
– Điện thoại: 0209 3871 170

II. Lãnh đạo 

Trưởng phòng – Bà Cù Thị Huệ
Cơ quan: 0869.550.168
Email: huect.tp@backan.gov.vn
Phó Trưởng phòng – Bà Đinh Thị Hiền Thương
Cơ quan: 0869.550.166
Email: thuongdth.tp@backan.gov.vn

 

III. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn

 

Xem văn bản tại đây: Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục và Đào tạo