Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn

I. Thông tin về cơ quan:
– Tên đầy đủ của cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn.
– Địa chỉ: Số 168, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
– Email: hdndubnd.tp@backan.gov.vn
– Điện thoại: 0209 3870 325

II. Lãnh đạo

Chánh Văn phòng: Ông Phan Đình Huy
Email: huypd.tp@backan.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Nga
Email: ngantt.tp@backan.gov.vn
Phó Trưởng phòng: Bà Nông Thị Hà
Email: hant.tp@backan.gov.vn

 

III. Nhiệm vụ, quyền hạn