HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ BẮC KẠN

THÀNH UỶ BẮC KẠN
1. Văn phòng Thành uỷ
2. Ban Tổ chức
3. Uỷ ban kiểm tra
4. Ban Dân vận
5. Ban Tuyên giáo
6. Trung tâm Chính trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN
1. Ban Kinh tế – Xã hội
2. Ban Pháp chế

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN
1. Văn phòng HĐND-UBND
2. Phòng Nội vụ
3. Phòng Kinh tế
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch
5. Phòng Tài nguyên – Môi trường
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo
7. Phòng Văn hoá và Thông tin
8. Phòng Lao động, Thương bình và Xã hội
9. Phòng Quản lý đô thị
10. Phòng Tư pháp
11. Thanh tra
12. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng
13. Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị
14. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
15. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông
16. Đội Quản lý trật tự đô thị
17. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng