Phòng Giáo dục và Đào tạo

I. Thông tin về cơ quan:
– Tên đầy đủ của cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn.
– Địa chỉ: Số 168, đường Trường Chinh, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
– Số điện thoại: 02093.871 170
– Email: thanhtra.tp@backan.gov.vn
II. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn

Trưởng phòng: Bà Cù Thị Huệ
Điện thoại cơ quan: 0869 550 168
Email: huect.tp@backan.gov.vn
Trưởng phòng: Bà Đinh Thị Hiền Thương
Điện thoại cơ quan: 0869 550 166
Email: thuongdth.tp@backan.gov.vn