Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kan thứ sáu, ngày 11.12.2020