Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho 09 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020. Thưởng vật chất bằng tiền cho mỗi tập thể: 900.000 đồng và mỗi cá nhân: 450.000 đồng. Kinh phí khen thưởng chi từ nguồn quỹ Thi đua – Khen thưởng thành phố Bắc Kạn.

 

UBND thành phố Bắc Kạn