Các địa phương, đơn vị cần thường xuyên quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục và hiện đại hóa hành chính, phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các TTHC; tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định; chú trọng triển khai nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền vận động và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện các thủ tục hành chính. Tập trung hoàn thiện trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố. Tuy nhiên, nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên.

Các thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận một cửa phường Xuất Hóa giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng tra cứu thông tin theo từng lĩnh vực

UBND thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban đơn vị, xã, phường tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Bắc Kạn”. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, duy trì và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; ứng dụng hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản VNPT-iOffic vào giải quyết công việc. Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông giữa thành phố và các xã, phường. Nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số, tổ công nghệ số trên địa bàn; tuyên truyền vận động và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện các thủ tục hành chính. Tiếp tục nâng cấp, mở rộng các phân hệ của trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố và đưa vào sử dụng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng./.

Triệu Biển