Chi đoàn Dân Chính Đảng sinh hoạt chuyên đề về chyển đôi số

Chiều 27/4, Chi Đoàn Dân Chính Đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề thanh niên với chuyển đổi số

Đây là hoạt động mang ý nghĩa hết sức quan trọng của Đoàn viên chi đoàn để thực hiện tốt các hoạt động năm chủ điểm của đoàn trong “ Chuyển đổi số” năm 2023. Nhằm tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tài khoản dịch vụ công, cách thức thực hiện tạo tài khoản dịch vụ công, nộp, tra cứu, nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến. Cung cấp thông tin tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, hướng tới hình thành công dân điện tử; cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị.

Tại buổi sinh hoạt đông đảo đoàn viên thanh niên thảo luận sôi nổi và đề ra những hoạt động, nội dung và bước triển khai thực hiện nhằm thực hiện tốt các nội dung đoàn cấp trên giao, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt các tiêu chí xây dựng thành phố thông minh.

Minh Cường