Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 09/8/2023