Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn phát chiều thứ hai, ngày 26/02/2024