Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 04/12/2023