Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 07/11/2022