Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 05/3/2021