Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 19/5/2023