Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 25/11/2022