Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn Thứ sáu, ngày 26/4/2024