Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 22/5/2024