Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 23/6/2021