Công tác phát triển đảng viên tại thành phố Bắc Kạn

Trong những năm qua, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên luôn được Thành ủy Bắc Kạn chú trọng. Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn Đảng bộ, tổ chức cho quần chúng ưu tú học tập nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua qua đó phát hiện, giới thiệu những quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Lễ kết nạp đảng viên mới tại chi bộ Khối Dân vận thành phố Bắc Kạn

 Từ năm 2016 đến năm 2020, thành phố mở 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 741 quần chúng ưu tú. Sau kết nạp, đảng viên được tham gia chương trình bồi dưỡng dành cho đảng viên mới theo quy định của Trung ương. Tổ chức được 09 lớp đảng viên mới cho 521 đảng viên dự bị. Công tác hướng dẫn và thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên luôn được chú trọng. Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Kạn bám sát các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy để hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo và chuyên viên được phân công phụ trách tham mưu công tác phát triển Đảng chủ động tìm hiểu những hạn chế của từng tổ chức cơ sở để bổ trợ, đồng thời rà soát kỹ, chặt chẽ quy trình thực hiện; đảm bảo hồ sơ trình Ban Thường vụ phải là hồ sơ đúng quy trình; quần chúng ưu tú được đề nghị kết nạp phải thực sự đủ điều kiện, đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Song song với công tác hướng dẫn và đôn đốc thực hiện đúng các quy trình, thủ tục kết nạp, Thành ủy Bắc Kạn chú trọng công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ của cán bộ cấp ủy cơ sở. Từ năm 2016 đến năm 2020, Thành ủy triển khai được 03 lớp bồi dưỡng với 594 lượt cán bộ là cấp ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ tham gia. Công tác bồi dưỡng, tập huấn được triển khai nghiêm túc, hiệu quả với báo cáo viên là lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ công tác đảng, đảng viên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ngoài nội dung đã được chuẩn để báo cáo, đồng chí báo cáo viên dành nhiều thời gian để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của các học viên tham dự. Qua các đợt tập huấn, kiến thức về nghiệp vụ công tác đảng của cấp ủy cơ sở được nâng lên rõ rệt, việc thực hiện quy trình đề nghị kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức nói riêng và nghiệp vụ về công tác Đảng nói chung nhuần nhuyễn hơn, chất lượng hơn.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Bắc Kạn về công tác phát triển đội ngũ đảng viên thường xuyên được Thành ủy quan tâm. Hàng năm, Thành ủy đều thành lập đoàn kiểm tra cơ sở, nội dung kiểm tra việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phát triển đội ngũ đảng viên. Trong đó, tập trung kiểm tra việc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên và việc cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, công tác khảo sát, tạo nguồn phát triển đảng, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cả nhiệm kỳ và hàng năm và kết quả thực hiện. Công tác kiểm tra thực hiện nghiêm túc, với tinh thần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đưa ra góp ý về giải pháp khắc phục. Thông qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra giúp nhiều tổ chức đảng ở cơ sở nhận thấy những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện để kịp thời khắc phục sửa chữa.

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác phát triển đảng viên tại thành phố Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng. Từ năm 2016 đến năm 2020, Thành ủy kết nạp được 467 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tỷ lệ kết nạp đa số đều vượt chỉ tiêu nghị quyết giao từng năm, năm 2017 kết nạp 140 quần chúng so với chỉ tiêu Nghị quyết năm đạt 155,5%; năm 2018 kết nạp 91 quần chúng so với chỉ tiêu Nghị quyết năm đạt 101%; năm 2019 kết nạp 73 quần chúng so với chỉ tiêu Nghị quyết năm đạt 121,6%; năm 2020 kết nạp 55 quần chúng so với chỉ tiêu Nghị quyết năm đạt 91,6%. Chất lượng kết nạp đảng viên được nâng lên. Đảng viên mới kết nạp có trình độ Thạc sỹ là 01 đồng chí, bằng 0,21%; trình độ Đại học là 303 đồng chí, bằng 76,94%; trình độ Cao đẳng là 89 đồng chí, bằng 19,05%;  trình độ Trung cấp là 75 đồng chí, bằng 16,05.

Đa số đảng viên phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, cuộc sống hàng ngày, kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm đạt trên 95% đảng viên đạt tiêu chuẩn đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; việc xem xét công nhận đảng viên dự bị là đảng viên chính thức được thực hiện thường xuyên, liên tục đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ việc làm tốt công tác phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở thành phố Bắc Kạn, trở thành động lực quan trọng để Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội./.

                                 Đặng Tuyết