Học tập và làm theo Bác Hồ là tình cảm, trách nhiệm của mỗi hội viên Cựu chiến binh

Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của trên, căn cứ tình hình thực tế, Hội CCB thành phố Bắc Kạn đã có những chủ trương, giải pháp phù hợp thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường trực Hội CCB thành phố đã xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch học tập và làm theo Bác Hồ hàng tháng, quý, năm. Trên cơ sở đó, các cấp Hội, cán bộ, hội viên xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm địa phương. Đồng thời, yêu cầu 100% cơ sở Hội CCB, cán bộ, đảng viên, hội viên làm bản cam kết đăng ký học tập và làm theo Bác Hồ với phần việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, làm tốt việc sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiến tiến; lấy kết quả thực hiện làm thước đo chất lượng tổ chức Hội. Phát huy vai trò, tư cách cán bộ, hội viên nhất là người đứng đầu. Mọi cán bộ, hội viên phải thấm nhuần và nêu cao tinh thần tự giác, đảm bảo việc học tập và làm theo Bác Hồ trở thành thường xuyên, bằng các công việc hàng ngày, với phần việc cụ thể và đạt kết quả cao nhất.

Do được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc chủ động, tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, hội viên nên việc học tập và làm theo Bác Hồ ở Hội CCB thành phố đã đạt kết quả tích cực, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, phẩm chất, lối sống trong nội bộ, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện sâu rộng việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hộ viên, nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy vai trò CCB tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình thực hiện, Hội CCB thành phố đã có nhiều mô hình làm tốt “Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Năm 2021, Thành Hội đã vinh danh các hội viên CCB làm kinh tế giỏi, khen thưởng 16 hội viên tiêu biểu, đề nghị và được Tỉnh Hội khen 04 hội viên CCB tiêu biểu. Đến nay, Hội CCB thành phố có 05 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 02 trang trại, 30 gia trại, 01 tổ hợp tác, 117 hộ kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, thu hút được 290 lao động.

Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, các cấp Hội đã vận động, quyên góp được trên 57,5 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào và hội viên gặp khó khăn, lực lượng tuyến đầu chồng dịch. Ủng hộ tiền và vật chất nhu yếu phẩm trị giá 166 triệu đồng cho TP. Hồ Chí Minh và đồng bào miền Nam phòng, chống Covid; hơn 100 lượt cán bộ, hội viên tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện các hoạt động để góp sức, ngăn chặn dịch COVID-19.. Ngoài ra, hội viên, gia đình hội viên CCB còn tham gia ủng hộ các loại quỹ, các phong trào quyên góp do địa phương phát động. Quỹ làm nhà tình nghĩa cho hội viên có khó khăn về nhà ở được trên 25,8 triệu đồng.

Hình ảnh các hội viên CCB thành phố Bắc Kạn đoàn kết, nghĩa tình, tham gia có hiệu quả công tác Hội; phòng, chống dịch Covid-19; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo niềm tin của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Phát huy kết quả năm 2021, hiện nay trong toàn Hội đã và đang đẩy mạnh việc thực hiện Kết luật số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII),  phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 đề ra. Trong đó, trọng tâm là tổ chức tốt Đại hội Hội CCB cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 2027; phấn đấu 100% hội viên CCB gương mẫu kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với phong trào “ Cựu chiến binh gương mẫu” phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”. Tích cực, chủ động xây dựng NTM, ĐTVM nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, Giữ vững ANCT-TTAT xã hội, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn giàu mạnh, văn minh./.

Minh Cường