Kết quả thực hiện phong trào “Dân vận khéo” của thành phố Bắc Kạn năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU  ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Bắc Kạn về thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2022. Trong năm, đã có 191 mô hình đăng ký thực hiện (trong đó duy trì 73, đăng ký mới 118 mô hình), cụ thể: Dân vận khéo trong xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, đoàn viên, hội viên có 04 mô hình đăng ký mới; Dân vận khéo trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng công sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có 20 mô hình (duy trì 10, đăng ký mới 10); Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có 164 mô hình (duy trì 62, đăng ký mới 102); Dân vận khéo trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cố kết cộng đồng gắn với du lịch, dịch vụ có 03 mô hình (duy trì 01, đăng ký mới 02). Số mô hình đủ điều kiện để bình xét, đánh giá, phân loại năm 2022 là 160 (tập thể 147, cá nhân 13 mô hình).

Ban Chỉ đạo thành phố Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/BCĐ ngày 11/8/2022 về kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” năm 2022 tại 15 cơ quan, đơn vị, xã phường, doanh nghiệp, trường học. Kết quả, cấp ủy và chính quyền các cấp đã tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; chủ động hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2022 (giai đoạn 2021-2025).

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 09/12/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào “Dân vận khéo” thành phố về bình xét, đánh giá, công nhận các mô hình “Dân vận khéo” năm 2022 và xét đề nghị của Ban Dân vận Thành ủy, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy công nhận 129 mô hình “Dân vận khéo” của 29 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Bắc Kạn năm 2022.

Đối với mô hình tập thể: duy trì 49, đăng ký mới 69; đối với mô hình cá nhân: duy trì 01, đăng ký mới 10. Trong đó, khối hành chính sự nghiệp có 30 mô hình/13 chi, đảng bộ (trong đó 06 mô hình cá nhân); khối Nội chính có 11 mô hình/4 chi, đảng bộ; khối doanh nghiệp có 4 mô hình/4 doanh nghiệp; khối xã phường có 84 mô hình, cụ thể: Xuất Hóa 19, Đức Xuân 16, Nguyễn Thị Minh Khai 14, Nông Thượng 12, Sông Cầu 08, Dương Quang 07, Huyền Tụng 04, Phùng Chí Kiên 04 (trong đó 05 mô hình cá nhân). Điển hình là cán bộ, nhân viên Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Kạn đăng ký thực hiện làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; Chi bộ Tân Thành, xã Nông Thượng vận động Nhân dân trồng cây quế để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; Chi  bộ 15, phường Minh Khai vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh đô thị; Chi bộ 9A, phường Đức Xuân vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; Chi bộ 2, phường Xuất Hóa vận động Nhân dân tham gia BHYT tự nguyện, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; ủng hộ “Bữa cơm tình thương”cho bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn của đồng chí Hoàng Thị Dung, Bí thư Chi bộ Công an Đức Xuân; vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em mồ côi của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các đoàn thể trong và ngoài trường giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của Đảng bộ THCS Bắc Kạn, Chi bộ THPT Bắc Kạn; Chi hội Phụ nữ tổ 8, phường Minh Khai vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân xây dựng“Hũ gạo tình thương” giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; Chi  bộ 11, phường Nguyễn Thị Minh Khai tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia gói các loại bánh (gio, giò, trôi nước và bánh trưng) nhân dịp ngày các lễ, tết; Ban Chấp hành Đoàn phường Minh Khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên xây dựng đội múa Lân Minh Khai; Chi bộ Tiểu học và THCS xã Nông Thượng vận động giáo viên và phụ huynh ủng hộ học sinh tham gia sinh hoạt CLB “Hát then – Đàn tính” nhằm duy trì, gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc trên địa bàn…

Trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố Bắc Kạn và các xã phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 03-KL/TU ngày 10/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục thực hiện phong trào “Dân vận khéo”; hướng dẫn số 01-HD/BDVTU ngày 20/4/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2025; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Dân vận khéo” ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào “Dân vận khéo” thành phố Bắc Kạn tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc duy trì và đăng ký mới các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Tổ chức đánh giá, biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2023 (giai đoạn 2021-2025); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì, nhân rộng, tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; lựa chọn những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa để nhân ra diện rộng trên địa bàn./.

Phạm Ngọc San -Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Bắc Kạn