Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

Sáng 06/12, Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Kan tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022. Đến dự có đồng chí Phạm Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố.

Đồng chí Phạm Quyết Chiến, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu khai mạc lớp học

Tham gia lớp học bồi dưỡng có hơn 60 học viên là những quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ cơ sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 04 ngày, từ ngày 06- 09/12/2022, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đối tượng kết nạp Đảng có nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là lịch sử, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những thành tích vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình lãnh đạo cách mạng đất nước từ khi thành lập Đảng đến nay. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc thời gian học tập, các học viên sẽ làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng./.

Hoàng Thạc