Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến có vai trò quan trọng để đảm bảo tốt cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt đối với một thành phố trẻ Bắc Kạn đang chuyển mình mạnh mẽ trong những năm qua thì nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, chính xác, khoa học, hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và liêm chính.

Thành phố kiểm tra công tác CCHC tại xã Nông Thượng

Những năm qua, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn. Trong đó, tập trung cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin cho tổ chức, cá nhân. Qua đó nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. Bộ phận một cửa thực hiện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị.

Chị Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn cho biết: “UBND phường đã ban hành đầy đủ các văn bản về kế hoạch công tác CCHC, công tác truyền thông và các văn bản liên quan. Chúng tôi tăng cường kiểm tra về công vụ, đặc biệt với công chức của bộ phận một cửa. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính công ích,..”

Việc triển khai thực hiện việc xử lý các thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn phần cho tổ chức, cá nhân cũng được thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, chính xác, đồng bộ, toàn diện. Đây là một trong những nội dung đánh giá kết quả công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính hằng năm của các xã, phường. Thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đặc biệt là UBND các xã phường thực hiện tốt các nhiệm vụ trực một cửa cũng như thụ lý các hồ sơ; yêu cầu phân công công chức trực phải có trình độ chuyên môn, tăng cường công tác thanh tra công vụ để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những trường hợp có biểu hiện gây khó cho người dân hoặc hồ sơ quá hạn. Thành phố cũng thường xuyên tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng để người dân nắm được về  lợi ích khi tham gia thực hiện hồ sơ dịch vụ nâng cao để trở thành công dân điện tử.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu chính quyền các địa phương cùng sự trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp xã, phường dịch vụ công trực tuyến sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển./.

                       Hoàng Thạc