Phiên họp Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tháng 12 năm 2023

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 01/12, đồng chí Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì phiên họp thường trực tháng 12/2023.

 Thường trực HĐND gợi ý nhiều nội dung để các đại biểu HĐND, các Ban, tổ đại biểu HĐND thảo luận, trao đổi 

Tại hội nghị, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khoá VII; Kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND thành phố tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 năm 2023; dự thảo báo cáo hoạt động chủ yếu của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm Thường 2024; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2023; dự thảo tờ trình ban hành nghị quyết về hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2024; dự thảo tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp 7 thường lệ năm 2023 của HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; dự thảo tờ trình ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát của HĐND thành phố tái giám sát CCHC trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông trong các lĩnh vực và giám sát về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; dự thảo tờ trình phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về việc triển khai, thực hiện việc quản lý sử dụng ngân sách thành phố trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị theo Nghị quyết của HĐND,…

Qua nghiên cứu nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, các đại biểu HĐND thành phố dành thời gian xem xét, thảo luận, rà soát kỹ lưỡng dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa VII; đối với các báo cáo còn lại các đại biểu cơ bản nhất trí về nội dung, đề nghị chỉnh sửa về văn phong, bổ sung, hoàn chỉnh số liệu. Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn sớm hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình đảm bảo đúng thời gian, để các Ban HĐND thành phố thẩm tra theo quy định./.

Triệu Biển