Phòng GD&ĐT thị xã duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015 – 2016

Tham gia duyệt Kế hoạch có đại diện của Sở Nội vụ – ông Hoàng Minh -Trưởng phòng tổ chức cán bộ (TCCB) và  ông Lê Hải chuyên viên phòng TCCB. Thành phần Sở GD&ĐT Bắc Kạn gồm có Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban Sở GD&ĐT. Phòng GD&ĐT thị xã gồm có Bà Chu Thị Loan – Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Bắc Kạn, Bà Nông Thị Nam – Phó trưởng phòng phụ trách công tác TCCB phòng GD&ĐT, cán bộ thống kê và phụ trách bậc học mầm non, tiểu học và THCS.

Các thành viên Hội đồng đã nghe trưởng phòng GD&ĐT thị xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 (tính đến thời điểm tháng 3/2015) và dự thảo kế hoạch thực hiện năm học 2015 – 2016, chi tiết về mạng lưới trường, lớp và dự kiến biên chế sự nghiệp năm học 2015 – 2016.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bắc Kạn, phòng GD&ĐT thị xã đã xây  biên chế viên chức sự nghiệp trên cơ sở mạng lưới trường lớp thực tế, theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành (Thông tư số 35/2006/TTLT- BGD ĐT – BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 – Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư số 06/2015/TTLT-BGD ĐT – BNV ngày 16/3/2015 – Thông tư liên tịch Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập).

Theo kết quả duyệt, năm học 2015 – 2016, GD&ĐT thị xã có 24 trường (08 trường MN; 10 trường TH và 06 trường Trung học cơ sở – tăng 01 trường  THCS), 294 nhóm, lớp (trong đó MN 108 nhóm, lớp, TH 125 lớp và  THCS 61 lớp – tăng 12 nhóm, lớp (MN 05; TH 03; THCS 04); 8893 học sinh (MN: 3148, TH: 3533; THCS: 2212 – tăng 120 học sinh). Tổng số biên chế sự nghiệp là 696 (MN 272; TH 257; THCS 166 – tăng 103 biên chế so với năm học trước).

Với số lượng mạng lưới trường lớp và biên chế đội ngũ đã được duyệt, phòng GD&ĐT thị xã tin tưởng, bước vào năm học 2015-2016, các trường MN, TH và THCS trên địa bàn thị xã Bắc Kạn sẽ có đủ biên chế sự nghiệp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015 – 2016./.