PHÓNG SỰ: ĐẠI ĐOÀN KẾT TỔ LÂM TRƯỜNG, PHƯỜNG HUYỀN TỤNG, THÀNH PHỐ BẮC KẠN