Tập huấn công tác dân số trong tình hình mới cho đội ngũ làm công tác dân số cơ sở

Trong 02 ngày (15-16/9), Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kan tổ chức tập huấn về nghiệp vụ về công tác dân số trong tình hình mới cho các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số- KHHGĐ và nhân viên y tế thôn, bản xã Dương Quang và xã Nông Thượng.

Toàn cảnh lớp tập huấn tại xã Nông Thượng

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt về Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; triển khai chương trình truyền thông về công tác dân số trên địa bàn thành phố Bắc Kan định hướng đến năm 2030 và một số văn bản về công tác dân số.

Thông qua lớp các tập huấn là cơ sở để các học viên, nòng cốt là đội ngũ cán bộ dân số ở các cấp cơ sở nắm bắt đầy đủ các thông tin, kỹ năng quản lý và triển khai thực hiện các nội dung hoạt động công tác dân số trong tình hình mới; tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách dân số và phát triển hiện nay đến cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược dân số trên địa bàn thành phố./.

Hoàng Thạc