Tập huấn công tác lập hồ sơ và xử lý vướng mắc về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc năm 2018

Tại hội nghị, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu về Luật xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính; biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và giải pháp tháo gỡ khó khan.

Thông qua tập huấn,giúp các học viên trao đổi những tình huống khó khăn, vướng mắc đã và đang gặp phải trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; qua đó, đề xuất các giải pháp giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, góp phần thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ngày càng hiệu quả.