Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Tại hội nghị, các học viên là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố và các xã, phường; Các điều tra viên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các thôn, tổ trên địa bàn  đã được phổ biến những nội dung cơ bản của một số văn bản trong thực hiện công tác giảm nghèo và nhiệm vụ của cấp xã, phường, thôn tổ trong thực hiện công tác giảm nghèo; Nội dung kế hoạch giảm nghèo năm 2019; Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Hướng dẫn các mẫu biểu điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Tại lớp tập huấn, các học viên đã thảo luận, trao đổi về định hướng giảm nghèo giai đoạn 2021- 2025.

Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm nâng cao trình độ năng lực công tác cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cán bộ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016 – 2020./.