Tập huấn nâng cao năng lực và truyền thông giảm nghèo năm 2017

Tại Hội nghị, các học viên được cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn, Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững tỉnh, truyền đạt 03 thông tư, 03 kế hoạch ,02 nghị quyết, 02quyết định liên quan đến chủ trương chính sách, quy định của nhà nước, của tỉnh và thành phố về lĩnh vực giảm nghèo. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo hàng năm; kỹ năng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo và cách tiếp cận các chính sách giảm nghèo của Nhà nước về hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm xuất khẩu lao động, giáo dục, y tế , nhà ở, bảo trợ xã hội …

Hội nghị tập huấn giúp học viên nâng cao năng lực thực hiện các chương trình giảm nghèo, đồng thời giúp cho việc tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm chính xác, đầy đủ đúng quy định, giúp người dân xây dựng kế hoạch giảm nghèo, thoát nghèo hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo.